• Та бүхэн манай эмнэлгээр тухтай үйлчүүлнэ үү

Манай эмнэлгээр тавтай үйлчлүүлнэ үү!

“Рефлекс” хувийн эмнэлэг нь мэдрэлийн эмгэгийг оношлох, эмчлэх үйл ажиллагаа явуулж байна.

Бид мэдрэлийн нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэг хийж, дэлгэрэнгүй зөвлөлгөө өгөхөөс гадна, орчин үеийн чанартай тоног төхөөрөмж ашиглан олон улсын анагаах ухааны түвшинд онош тодруулж, зохих эмчилгээ хийнэ.

Бидний эрмэлзэх гол зорилт бол эмч-өвчтөний харилцан итгэлцэх харьцааг бий болгох, өвчний тухай зөв ойлголтыг өвчтөнд олгох, өвчний үндэс суурьтай тэмцэх, эрүүл амьдрахад тустай зөвлөлгөө өгөхөд оршино.